Bokslutskommuniké 2016

23 Feb 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2016

 • Omsättningen uppgick till 1 367 (946) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 125 (1 503) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 938 (-4 002) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till -0,89 (-1,06) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 63% (46%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 688 (-4 403) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2016

 • Omsättningen uppgick till 514 (208) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 377 (272) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 011 (-1 318) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,25) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 844 (-1 446) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 december 2016

Oktober-december

 • 29 december sålde Insplorion det första Insplorion Acoulyte-instrumentet till professor Joel Pedersen vid Departments of Soil Science, Chemistry and Civil & Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA. Insplorion Acoulyte visades för professor Joel Pedersens laboratorium i början av december och dockades in till deras QCM-D instrument följt av en försöksperiod på två veckor. Provperioden visade sig lyckad vilket resulterade i den första Insplorion Acoulyte-försäljningen.
 • 27 december blev Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” godkänt för den kinesiska marknaden. Patentet gick in som ansökan i maj 2009 och har sedan dess blivit godkänt i Japan i början av 2015 och är fortsatt i slutfasen i EU och USA. Patentet avser sensorytans möjlighet att beläggas med olika material och bedöms ge ett bra skydd då det är denna metodik som ger teknologin dess robusthet och dess specifika känslighet för olika molekyler. Patentet skyddar därmed till stor del teknologins styrka för båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems.
 • 19 december blev Insplorions grundare docent Christoph Langhammer vid Chalmers tekniska högskola en av 20 svenska forskare som av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utvaldes till Framtidens Forskningsledare. De tjugo forskarna får 240 miljoner kronor att dela på. Christoph Langhammer kommer att forska för att nå ” Plasmoniska nanosensorers heliga gral”. Detta är den tredje större personliga utmärkelsen som Christoph på kort tid har mottagit, efter ett ERC Starting Grant och ett Wallenberg Academy Fellow-anslag, vilket visar att han är en av landets mest meriterade unga forskare.
 • Under november köpte Insplorion en patentansökan med titeln ”A Sensor, Method and System for Detecting an Analyte in a Fluid” av de tre uppfinnarna Christoph Langhammer, Fredrik Westerlund och Joachim Fritzsche, som alla är verksamma vid Chalmers tekniska högskola. Uppfinningen bygger på att kombinera nanofluidik med nanoplasmonik och därmed möjliggöra att mycket små koncentrationer av prover kan detekteras med många olika individuella mätpunkter.
 • I november tilldelades Insplorion 50 000 euro avsett för marknadsundersökningar och affärsutveckling inom batterimarknaden. Anslaget kom från Horisont 2020 SME Instrument fas 1 program, ett forsknings- och innovationsprogram inom EU med syfte att hjälpa små och medelstora företag med hög potential.
 • 17 november blev ATA Scientific Insplorions nya distributör i Australien och Nya Zeeland. ATA har i 25 år sålt och levererat analytiska och vetenskapliga instrument i Australien och Nya Zeeland. Deras produktsortiment innehåller instrument som mäter partikelstorlek och kromatografi och även ytanalys som Quartz Crystal Microbalance (QCM). Insplorions nylanserade instrument Acoulyte och dess förmåga att docka med ett QCM instrument är den främsta anledningen till att detta samarbete nu inleds.
 • I oktober besöktes batteritillverkaren AGM Batteries Ltd i Skottland. Syftet med resan var att starta utvecklingsprojektet där Insplorions batterissensor integreras i AGM:s kommersiella battericeller. De första testerna avser sensorernas robusthet och integrering. Projektet finansieras av ett multinationellt elkomponentföretag och planeras ta 6-9 månader.
 • Den 18 oktober avslutades teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 425 procent. Cirka 98 procent tecknades med stöd av företrädesrätt. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256 396 nya aktier och bolaget tillförs därmed cirka 10,3 MSEK efter emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK).

Juli-september

 • Den 29 september inleddes företrädesemissionen i Insplorion AB.
 • I slutet av september introducerades Insplorion Acoulyte. Det är det första instrumentet som möjliggör samtidiga akustiska och optiska mätningar. Insplorion Acoulyte gör det möjligt för forskare att köra experiment samtidigt med den akustikbaserade Quartz Crystal Microbalance Dissipation (QCM-D) tekniken och Insplorions ljusbaserade NanoPlasmonic Sensing (NPS).
 • Den 16 september beslutade styrelsen i Insplorion AB med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2016 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för vidare kommersialisering av bolagets batteri- och luftkvalitetsensorprojekt samt utökade försäljningsaktiviteter av bolagets instrumentaffär.
 • I början av september satsade ett av konkurrensskäl icke namngivet multinationellt elkomponent företag 50 000 USD på samarbete mellan Insplorion och AGM Batteries Ltd i Storbritannien. Målet med samarbetet är att för första gången montera in en Insplorion sensor i ett serietillverkat batteri.
 • Den 6 juli tilldelades Insplorion 500 000 kronor för utveckling av en ny sensor inom life-science i samarbete med Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Pengarna ska användas till utveckling av sensorer med nano-hål, som kommer att erbjudas i Insplorions produktportfölj inom affärsområdet Instruments.

April-juni

 • Den 30 juni beviljade Energimyndigheten via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att vidareutveckla och utvärdera den fiberoptiska delen för batterisensorn baserad på Insplorions teknologi.
 • I juni tilldelade stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inom forskningsprogrammet Mistra Innovation Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att vidareutveckla Insplorions gassensor för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder.
 • I slutet av maj deltog Insplorion på TechConnect i Washington där Insplorions batterisensor belönades med TechConnect Global Innovation Award. Ett flertal kontakter knöts med bland andra Panasonic, Corning och Medtronic där inledande samtal redan har resulterat i konkretisering och utveckling av de båda sensorprojekten.
 • I mitten av april tilldelades Insplorions grundargrupp nästan 30 miljoner kronor för att utveckla nanoplasmonisk plast. Christoph Langhammer, docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola erhöll anslaget från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
 • I april såldes ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers grupp, institutionen för kemi på Helsingfors universitet i Finland.
 • Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade om nyval av Jan Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera maximalt 2 600 000 aktier.

Januari-mars

 • Den 30 mars presenterades framgångsrika mätningar av laddning i litium-jon-batterier med Insplorions sensorteknik. Detta skedde inom ett samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i Kristina Edströms grupp stått för batterikunskapen.
 • I mars blev utvecklingsprogrammet MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured material design utvalt för finansiering inom EUs ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13 doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare och öka kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial.
 • I mars blev Insplorions sensorprojekt kring batteri och luftkvalitet utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

VD-kommentar

Verksamhetsåret 2016 visade sig för Insplorions del bli precis så spännande som jag förutspådde i bokslutskommunikén för 2015. Hårt arbete och målmedvetenhet resulterade i viktiga genombrott för både Instrumentaffären och Sensoraffären. Nytt kapital har tillförts från såväl en nyemission som via mjuk finansiering och i Kina godkändes vårt huvudpatent.

I september introducerades vårt senaste instrument – Insplorion Acoulyte – som är ensamt om att möjliggöra akustisk och optisk mätning samtidigt genom att två tekniker kombineras. Den första försäljningen, värd cirka 500 000 kronor, genomfördes i december. Köpare var amerikanska University of Wisconsin–Madison i USA. Intresset inom den akademiska världen för Insplorion Acoulytes unika egenskaper är stort, speciellt inom områden med life science-tillämpningar. Som ytterligare stöd i försäljningsarbetet tecknade vi också under året avtal med en ny distributör, ATA Scientific, som verkar i Australien och Nya Zeeland.

I september inleddes ett samarbete mellan Insplorion och den skotska battericellstillverkaren AGM Batteries. Syftet är att integrera Insplorions batterisensorer i AGM:s battericeller. Förhoppningen är att i nästa steg kunna tillverka batterier på kommersiell basis där Insplorions sensorer kan ge en förbättrad övervakning av uppladdnings- och urladdningsprocesserna. Samtidigt kan batteriets momentana status mätas mer noggrant än vad som tidigare varit möjligt.

Det finns en tredje strategisk partner i samarbetet – ett av konkurrensskäl icke namngivet multinationellt elkomponentföretag med hemvist i USA. Målsättningen är att testprogrammet skall vara slutfört och utvärderat till sommaren 2017. För Insplorions del förväntar vi att samarbetet fortsätter hela vägen till storskalig produktion av batterier för kommersiell användning inom bilindustrin, vilket skulle innebära en väsentlig avsättning för våra batterisensorer i framtiden.

Verksamhetsåret 2016 var även Insplorions första hela år som ett noterat bolag på Aktietorget. Det skyltfönster som en notering innebär har varit till stort gagn för oss som bolag. Inte bara för vår finansiering.

Vid sidan av de intäkter som genereras via försäljning är Insplorions strategi att balansera tillförseln av rörelsekapital mellan mjuk finansiering, exempelvis via forskningsanslag, och nyemissioner. Under 2016 beviljades Insplorion drygt 450 000 kronor från Horizon 2020, ett forsknings- och innovationsprogram inom EU. Pengarna ska användas till affärsutveckling inom batteriprojektet. Tillsammans med olika samarbetspartner har Insplorion under året beviljats omkring 4,3 miljoner kronor i mjuk finansiering.

Förutom tillförsel av rörelsekapital är den mjuka finansieringen viktig ur en annan aspekt. När Insplorion tilldelas anslag i hård konkurrens med andra bolag i Europa, som bedriver avancerad forskning, får vi ett välkommet kvitto på vår verksamhetsinriktning och kompetens. Det innebär en positiv bekräftelse som ger medarbetarna ytterligare energi och bidrar till att vi blir synliga för nya möjliga samarbetspartners.

När våra projekt mognar och en väg till marknaden är identifierad krävs ökade resurser. För tillskott av nödvändigt rörelsekapital i den situationen utgör nyemissioner den mest närliggande metoden för kapitalanskaffning. Under september genomfördes en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, vilket tillförde bolaget cirka 10,3 MSEK. Intresset för att teckna nya aktier i Insplorion var stort där teckningsgraden uppgick till 425 procent. Kapitalet är i huvudsak vikt för vidare kommersialisering av batteriprojektet och utökade försäljningsaktiviteter inom instrumentaffären.

Efter drygt sju år godkändes Insplorions huvudpatent, ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” för den kinesiska marknaden. Sedan tidigare är Insplorions huvudpatentet godkänt i Japan. I USA och Europa är patensansökningar inlämnade sedan lång tid tillbaka och det är sannolikt att vi erhåller godkännanden inom den närmsta framtiden. Godkända patent är en viktig tillgång. Med patent sänker vi risken i verksamheten, skapar en kontrollposition och tydliggör samtidigt för marknaden att vi bedriver forskning i egen regi.

För 2017 är Insplorions främsta prioritet att inom Instrumentaffären öka takten i marknadsföringen och försäljningen av Acoulyte-instrumentet, dels genom våra egna försäljningsinsatser, dels via samarbeten med våra distributörer. Inom Sensoraffären är huvudfokuset att tillsammans med AGM Batteries åstadkomma en uppskalning av batteriprojektet till skarp produktion. Samtidigt har vi startat ett luftvårdsprojekt inom Sensoraffären som kommer att få skarpare konturer under året då samarbetspartners ansluter.

Glädjande är att antalet spontanförfrågningar kring vår NPS-teknik har ökat väsentligt under det senaste året och intresset fortsätter in i 2017. Insplorion av i dag är mer synliga för potentiella samarbetspartners. Som ett litet och mycket specialiserat spetsföretag söker vi samarbeten med kommersiella aktörer, som har kunskap och erfarenhet av såväl produktion som marknad och distribution. Vårt tydliga budskap är att vi med vår kompetens kan bidra med att öka potentialen i dessa företags projekt.

Patrik Dahlqvist, VD

 

Resultat och ställning

Försäljningsintäkterna ökade med 45% jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen var negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom Sensoraffären och försäljning och marknadsföring inom Instrumentaffären igenom förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de högre kostnaderna under året.

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter den nyemission som gjordes under hösten samt erhållna forskningsanslag. Likvida medel uppgick per den 31 december till 11 246 (7 927) KSEK.

Bolagets räntebärande skulder uppgår till 5 029 (5 249) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 jan- 31 dec) uppgick till 3 319 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 754 KSEK. Fjärde kvartalet genererade ett kassaflöde på totalt 8 310 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 199 KSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari – 31 december uppgick till 2 165 (1 317) KSEK
och resultat efter finansiella poster uppgick till -5 156 (-4 002) KSEK.

Aktien

Per den 31 december 2016 uppgick antal aktier till 6 281 981.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 31 december 2016 har bolaget tre av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram: 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 300 000 aktier, motsvarande 6 % av bolagets aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-05-22 Delårsrapport för första kvartalet 2017
2017-08-18 Delårsrapport för andra kvartalet 2017
2017-11-15 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017

Årsstämma

Årsstämma hålls den 5 april 2017 i Göteborg.

Årsredovisningen för 2016 kommer att finnas tillgänglig på www.insplorion.com tre veckor innan årsstämman.
Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 23 februari 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

Läs hela bokslutkommunikén