Insplorions valberedning inför årsstämman 2020 är utsedd

09 Dec 2019

Valberedningens ledamöter består av Mikael Hägg, Fredrik Sanell och Elin Langhammer. Valberedningens ordförande är Mikael Hägg som kan nås på 0727-17 17 11.  

I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets valberedning för årsstämman 2020 bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Detta har nu skett.

Valberedningens sammansättning tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar, se https://www.insplorion.com/en/insplorions-valberedning-infor-arsstamman-2020

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller till dess en ny valberedning utsetts.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på 0723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.