Bokslutskommuniké januari – december 2018

21 Feb 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2018
• Omsättningen uppgick till 2 502 (812) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 5 007 (3 299) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 576 (-5 176) KSEK
• Resultat per aktie efter utspädning -1,11 (-0,81) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -9 972 (-6 623) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2018
• Omsättningen uppgick till 439 (339) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 330 (1 407) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 411 (-1 061) KSEK
• Resultat per aktie efter utspädning -0,34 (-0,16) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 408 (-1 497) KSEK

 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 december 2018

Första kvartalet
• 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var enhälligt.
• 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Gratis teckningsoptioner gavs till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.
• 15 mars blev Insplorion utsedda till ”National Winner” på European Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare, politiker och akademiker. Insplorion representerade Sverige i Europafinalen av tävlingen senare under året.
• 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för batterisensorn.

Andra kvartalet
• 13 april sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien, som arbetar inom områdena funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna filmer. Forskargruppen är en av de tidiga användarna av både QCM-D och NPS-tekniken.
• På Insplorion årsstämma den 17 april omvaldes revisor samt ledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande). Som ny ledamot valdes Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist. Stämman beslutade att Bolaget skall emittera högst 120 000 teckningsoptioner avsett för nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen fick ett bemyndigande om att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner som sammanlagt högst kan öka med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Det noteras att besluten var enhälliga.
• 24 april deltog Insplorion i svensk-japanska rundabordssamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar kring energilager. Mötet skedde inom den delegation där svenskt näringsliv tillsammans med regeringsmedlemmar uppmärksammade Japan och Sveriges 150 år av handel.
• 3 maj blev EU projektet Adaptive Control of Energy System (ACES) beviljat med 10 MSEK där Insplorion kommer att integrera och demonstrera batterisensorn för energilagring. Elva olika samarbetspartners inklusive Fraunhofer IFF, VänerEnergi, ABB Power Grids och Insplorion, kommer att bygga fyra olika demonstrationsanläggningar där Insplorion finansieras med drygt 0,6 MSEK.
• 14 maj såldes ett X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina. Professor Yibin Bu har tidigare använt X1-systemet när hon gjorde sin doktorsavhandling på Technische Universiteit i Eindhoven, Nederländerna.
• 29 maj blev det klart att VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK inom projektet “Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring” som en del inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2 MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.
• 11 juni köpte ett tyskt forskningsinstitut ett Acoulyte-instrument. Forskargruppen studerar ljuskänsliga biomaterial där Acoulyte kommer att användas för att studera realtidssvar av polymerer och proteiner. Detta är den första försäljningen som genomförts av Insplorions tyska distributör LOT-QuantumDesign.
• 27 juni sålde Insplorion ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina. Professor Yalong Bai och hans grupp kommer att använda XNano-systemet för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen har genomförts av Insplorions kinesiska distributör Honoprof med ett ordervärde på knappt 500 000 kr.

Tredje kvartalet
• 16 juli tecknade Insplorion ett samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorn. Syftet med samarbetet är ökade marknadsaktiviteter och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av denna innovativa batterisensorteknik för bilindustrin.
• 22 augusti tecknade Insplorion ett forskningsavtal med Niigata University med målet att undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Insplorions Acoulyte-instrument. Professor Kazunari Shinbo vid Faculty of Engineering på Niigata University i Japan har stor erfarenhet av att utforma och utveckla ytstrukturer på nanonivå vilket kan bli ett värdefullt tillskott till utvecklingen av Insplorions Acoulyte. Avtalet ger också Insplorion licens till Shinbos forskningsgrupps immateriella rättigheter på tidigare arbete med plasmoniska gitter i kombination med Quartz Crystal Microbalance (QCM) tekniken.

Fjärde kvartalet
• 5 oktober anslöts Insplorion till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap. Insplorion och ABB har gemensamt intresse av att effektivisera batterilagringssystem. Insplorion får inom SynerLeap tillgång till ABB:s kunskap inom energilagring. Detta kommer att underlätta kommersialiseringen av batterisensorn för energilagringssystem.
• 2 november anslog Energimyndigheten två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling i projektet ”En multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning”. Projektet drivs av två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola ledda av professorerna Patrik Johansson och Christoph Langhammer, i samarbete med China Euro Vehicle Technology AB, (CEVT), Geely gruppens utvecklingsbolag. Målet är att möjliggöra realtidsmätningar av flera parametrar på samma sensor. Utöver mätning av kemiska förändringar ska man även kunna mäta temperaturen i battericellen under drift. Dessutom kommer nya kemier med natrium-jon (Na-jon) och litium-svavel (Li/S) batterier undersökas.
• 30 november såldes ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University i Paris. LRS blir ett referenscenter för Insplorion.
• 19 december inledde Insplorion och Leading Light ett samarbete för marknadsintroduktion av smarta belysningssystem med luftkvalitetssensorer.
• 21 december mottog Insplorion en positiv utvärdering av Insplorions Eurostars-ansökan för finansiering av batterisensorprojektet ”InBAT Sensing”. Den totala budgeten för InBAT-sensingprojektet är € 1,6 miljoner med en bidragstäckning på 50-60%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• 3 januari tecknade nyckelpersonal aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Antal aktier som tecknades var 16 000 aktier och bolaget tillfördes totalt 259 200 kr. I och med teckningen har serie 2016/2018 helt avslutats.
• 17 januari blev det klart att Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet. Ungefär 60% av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd (UK), Insplorions samsökande och huvudsamarbetspartner under projektet, mottar den andra delen. Inom projektet med en total budget på 1,6 miljoner euro kommer InBAT-sensorn att implementeras i fullt fungerande batteripaket, inklusive integration och styrning av ett batteristyrsystem (BMS).
• Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen efter godkännande av ESGO att för Insplorion ändra konvertibelvillkoren avseende att lånet förfaller till betalning på dagen som infaller 15 månader efter dagen för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet gentemot tidigare 12 månader. Registrering av emissionsbeslutet skedde vid Bolagsverket den 5 februari 2018. Konvertering till aktier kan därmed ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller 15 månader senare. Löptiden och tiden för konvertering förlängs därmed med tre (3) månader.

 

VD-kommentar
Verksamhetsåret 2018 har varit mycket händelserikt. Vi har tagit flera viktiga kliv framåt och vårt utvecklingsarbete har intensifierats. Vi har dessutom för närvarande 10 samarbeten där vår sensorteknik används. Det gäller såväl i större projekt med andra företag som inom akademin, för både luftkvalitetsensorer, batterisensorer och instrument. Vi har också framgångsrikt sökt och erhållit bidrag på drygt 7,6 MSEK.

Vi närmar oss kommersialiseringen av vår luftkvalitetsensor under 2019. Det blir första produkten med vår teknik som volymprodukt. Tillsammans med det svenska företaget Leading Light ska vi lansera Insplorions luftkvalitetssensorer. De sätts ihop med befintlig smart belysning i en produkt för kommuner som både levererar ljus och övervakar luftkvaliteten.

Det är tillfredställande att vi under 2018 successivt ökat intäkterna. Totala intäkterna för 2018 uppgick till 2,5 MSEK och det är framför allt försäljningen av instrument som bidragit. Instrumentaffären är nu lönsam och ger ett litet bidrag till utvecklingsprojekten. Trenden för instrumentaffären är lovande och vi förväntar oss en fortsatt ökning under 2019, även om det bör betonas att det sker från en nominellt låg nivå.

Under fjärde kvartalet 2018 fick vi vår första kund i Frankrike då Sorbonne University i Paris köpte ett XNano-system till den forskargrupp som professor Souhir Boujday bygger upp. Professor Boujday har tidigare arbetat med våra instrument vid universitetet i Singapore och kommer nu även att använda XNano-systemet i Paris. Professor Souhir Boujdays grupp blir ett viktigt referenscenter för våra produkter såväl i Frankrike som i övriga Europa.

Insplorion har under 2018 erhållit betydande intäkter i form av ny finansiering. I början på året tillfördes bolaget 10 MSEK via finansieringsavtalet med ESGO. Detta har möjliggjort en högre utvecklingstakt för bolaget. Under våren 2018 erhöll vi cirka 600 000 SEK av EU-organisationen Net Smart Energy Systems till arbetet med att integrera vår batterisensor i batterilagringssystem samt att optimera signal- och styrsystemen. I november anslog Energimyndigheten i Sverige 2 MSEK till vår batterisensorutveckling. Vi allokerar dessa medel till två forskningsgrupper på Chalmers tekniska högskola för att ytterligare utveckla sensorernas förmåga till batteristyrning. En tredje part i projektet är CEVT (China Euro Vehicle Technology), ett utvecklingsbolag för personbilar med verksamhet i Göteborg. CEVT ägs av kinesiska Geely Automobile, som även äger Volvo Cars. Projektet beräknas pågå i cirka 18 månader.

I januari i år fick Insplorion bifall för EU medel inom Eurostars, på total ca 9 MSEK, där 5 MSEK går till Insplorions del i projektet och ca 4 MSEK till vår skotska batteritillverkningspartner AGM Batteries. Projektet benämns ”InBAT Sensing” och utbetalning sker under cirka två år, med början i vår. För Insplorions del betyder resurstillskottet att vi kan öka hastigheten i batterisensorprojektet och knyta till oss ny kompetens i form av nyanställning.

Samarbetet med det svenska företaget Leading Light har på kort tid lett fram till att vi under 2019 introducerar vår första sensor från våra utvecklingsprojekt på marknaden. Leading Light utvecklar och tillverkar LED-belysning för stadsmiljö och vi arbetar med att integrera våra luftkvalitetssensorer i Leading Lights armaturer. Det är spännande att få vara med om Insplorions första sensorkommersialisering, i synnerhet som vår luftkvalitetsensor är banbrytande. Vi blir tillsammans med Leading Light den enda leverantör som både kan erbjuda smarta armaturer för hållbara städer och som har övervakning av luftkvaliteten.

Insplorion har ett mycket spännande verksamhetsår framför sig.
Patrik Dahlqvist, VD

 

Resultat och ställning
Nettoomsättningen för helåret ökade med 208% jämfört med föregående år. Fyra instrument har under året sålts till Kina, Tyskland och Frankrike. Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom batteri- och luftkvalitétsensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under året.

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter att bolaget säkrat konvertibla lånemöjligheter i början av året samt säkringen av EU-bidragsmedlem för batteriutvecklingen. Likvida medel uppgick per den 31 december till 6 925 (7 628) KSEK. Bolagets räntebärande skulder uppgår till 4 813 (4 894) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 jan- 31 dec) uppgick till -703 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 160 KSEK. Fjärde kvartalets kassaflöde var totalt -2 585 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 225 KSEK.

Framtida utveckling och bolagsrisker och osäkerhetsfaktorer
Den framtida utvecklingen som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 samt bolagsrisker och osäkerhetsfaktorer bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari – 31 december uppgick till 3 530 (1 104) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -7 583 (-6 047) KSEK.

Aktien
Per den 31 december uppgick antal aktier till 7 064 083.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 31 december 2018 återstår för bolaget ett av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram 2018/2020. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammet 120 00 aktier, motsvarande 1,7 % av bolagets aktier.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Redovisningsprinciper för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.

Granskning av revisor
Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2019-05-15 Delårsrapport för första kvartalet 2019
2019-08-27 Halvårsrapport för 2019
2019-11-08 Delårsrapport för tredje kvartalet 2019
2020-02-19 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019
2020-04-17 Årsstämma för räkenskapsåret 2019

Årsstämma
Årsstämma hålls den 10:e april 2019 i Göteborg. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 kommer att finnas tillgänglig på www.insplorion.com senast 3 veckor innan årsstämman.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Göteborg den 21 februari 2019
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström, Styrelseordförande
Gunilla Almgren, Ledamot
Jan Burenius, Ledamot
Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Ledamot
Caroline Pamp, Ledamot

Läs hela bokslutskommunikén.