Delårsrapport januari – september 2018

14 Nov 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018

• Omsättning uppgick till 91 (273) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 823 (873) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 907 (-841) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,27 (-0,13) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 369 (-1240) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2018

• Omsättning uppgick till 2 063 (473) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 3 676 (1 892) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 165 (-4 115) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,75 (-0,63) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -7 563 (-5 126) KSEK

 

VD-kommentar

Insplorions strategi fungerar, vi fortsätter att skapa och utveckla samarbeten med framstående aktörer både kring forskning och marknadsutveckling. Våra starka patent och andra kunskapsskydd för vår teknik – NanoPlasmonic Sensing (NPS) – gör att vi är en uppskattad utvecklingspartner.

Inom forskningsinstrumentaffären tecknades i augusti ett avtal med Niigata University i Japan. Målsättning är att vi tillsammans ska undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Acoulyte-instrumentet. Inom batterisensorprojektet, inleddes senare under hösten ett samarbete med SynerLeap, ABB:s centrum för innovationsutveckling, i syfte att effektivisera systemen för batterilagring. Energimyndigheten beslutade även nyligen att finansiera samarbetet där vi, forskargrupper på Chalmers och CEVT, systerbolag till Volvo och Geely-gruppens utvecklingsbolag, vidareutvecklar batterisensorn.

Professor Kazunari Shinbo vid Niigata University har stor erfarenhet av att skapa och utveckla ytstrukturer på nanonivå som kommer vara värdefullt i den fortsatta utvecklingen av Acoulyte. Samarbetet stärker även vår marknadsposition i Japan då denna samverkan även ger oss en licens angående vissa immateriella rättigheter inom QCM-tekniken, dvs den teknik som Acoulyte instrumentet kombineras med.

Grunden till samarbetet med SynerLeap inom ABB är vårt gemensamma intresse för att utveckla effektivare batterilager till fossilfria energisystem. Efterfrågan på batterilagring har ökar i takt med övergången till fossilfri energi. Insplorions anslutning till ABB:s centrum för innovationsutveckling är viktigt för vår vidareutveckling av de integrerade batterisensorerna och deras användning för effektivare batterilager. Tillgång till ABB:s kompetens och laboratorier möjliggör att takten i vårt utvecklingsarbete kan accelerera.

Insplorion, ABB och VänerEnergi med ytterligare åtta partners i Sverige, Norge och Tyskland ingår även i ACES (Adaptive Control of Energy Storage), ett samarbete för effektivare batterilager. Uppdraget i ACES-projektet är att bygga fyra demonstrationsanläggningar för att påvisa hur nya sensorer med smarta styrsystem kan möta industrins växande behov av effektiv batterilagring. Insplorion kommer främst att leverera sensorer till batterier. Projektet har nyligen startats och vår ambition är att sensorerna ska finnas på plats för skarpa tester under sommaren 2019.

Energimyndighetens beslut att finansiera vidareutvecklingen av batterisensorn gör att vi snabbare kan erbjuda temperaturmätning inuti batterier, i kombination med dagens kemiska mätning. Bättre temperaturmätning är starkt knutet till att effektivare kunna säkra batteriers livslängd och har från både kraft- och fordonsindustri beskrivits som nästan lika viktigt som vår nuvarande kemiska mätning för bättre fastställning av laddstatus. Att vi även knyter kommersiella aktörer till projektet som CEVT och SAFT påskyndar också på kommersialiseringen på kort sikt.

Arbetet med utvecklingen av vår luftsensor fortsätter enligt plan. Vi arbetar dels med att miniatyrisera själva elektroniken och dels med att öka känslighet och selektivitet i mätningarna. Miniatyriseringen är i nuläget på storleksnivå av en snusdosa. För att öka känsligheten och selektiviteten i mätningarna arbetar vi med att förfina den beläggning som appliceras på sensorn. Även detta arbete följer plan.

För att få full utväxling och göra riktig nytta behöver luftsensorn vara uppkopplad till molnet. Vi är mycket aktiva inom samarbetet LoV-IoT i Göteborg. Där utvecklas för närvarande en mjukvarulösning för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Denna informationen kommer att vara publik via molnlösningar. Under november och december genomförs tester på fältet av luftsensorn. Målet är att kunna visa goda mätresultat under våren 2019 gällande halterna av kväveoxider i luften. Därefter kommer vi att gå vidare med olika partners för kommersialisering.

Insplorion har idag 10 aktiva forskningssamarbeten med företag, inom akademin eller i större projekt med flera deltagare. Intresset för våra instrument och sensorer är stort. Vi får uppskattning och bekräftelse för det vi hittills åstadkommit samt stort stöd för våra mål framöver. Det ger oss extra energi för framtiden.

Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela delårsrapporten

Läs tillhörande granskningsrapport