Kallelse till extra bolagsstämma i Insplorion AB (publ)

20 Dec 2017

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), org. nr. 556798-8760, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 januari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Medicinaregatan 8A, Göteborg.

Rätt att delta vid bolagsstämman mm
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 11 januari 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 11 januari 2018. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller per post till bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8 A, 413 90 Göteborg. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 11 januari 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska tas med i original och får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolagets hemsida www.insplorion.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 6 450 481 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande
8. Stämman avslutas.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst öka med 1 900 000 aktier (ca 29,5%) vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra förvärv samt för att fullfölja de åtaganden som följer utav avtalet med European Select Growth Opportunities Fund.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

 

Göteborg december 2017
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

 

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs kallelsen som pdf