Ökade utsikter för en genombrottsaffär

05 Sep 2017

Artikel i Investerarbrevet

Med positiva forskningsresultat i ryggen kan teknikbolaget Insplorion flytta fram sina positioner ytterligare i sitt batterisensorprojekt. Projektet bedöms ha stor kommersiell potential och när tidigare positiva resultat nu verifierats har tekniken tagit ett steg närmare marknaden.

– Det här innebär att vi kan föra skarpare dialoger med existerande och potentiella partners, säger Patrik Dahlqvist, som är vd för teknikbolaget Insplorion.

Det var i slutet av sommaren som bolaget avslutade ett forskningsprojekt som drivits tillsammans med Uppsala universitet – ett projekt som än en gång visade att Insplorions teknik vad gäller batterisensorer fungerar i praktiken.

– Vi växlar ju mellan teknik- och affärsutveckling, och med mer tekniska resultat kan vi nu driva på inom affärsutvecklingen, fortsätter Dahlqvist, som menat att bolaget är ett steg närmare en licensaffär med ett större bolag.

– Tillsammans med brittiska AGM Batteries, som vi har ett samarbete med när det gäller att integrera vår sensor i batterier, har vi kontakt med ett större amerikanskt komponentföretag som fungerat som finansiär. Med fler och starkare indikationer på hur vår teknik fungerar så blir diskussionerna med det amerikanska företaget mer konkreta, menar Dahlqvist.

Bekräftar tidiga positiva resultat
Forskningen i Uppsala bekräftade bland annat de positiva resultaten från tidigare studier. Men forskningen innehöll också fördjupade tester där Insplorions teknik testades under olika förutsättningar.

– Vi har utvecklat och tittat på ett mer verklighetsanpassat sätt att använda tekniken, säger Fredrik Björefors, docent i elektrokemi vid Uppsala universitet, och som varit ansvarig för projektet.

– I praktiken innebär det att vi har utnyttjat Insplorions nanoteknik och monterat in optiska fibrer inuti battericeller, som gör det möjligt att mer korrekt mäta till exempel ett batteris laddningsstatus inne i själva batteriet under upp- och urladdning. 

För att beskriva betydelsen av att kunna mäta batteriers laddningsstatus  tar Fredrik Björefors uppladdningen av mobiltelefoner som exempel.

– Batteriet i en mobiltelefon laddas enligt displayen från noll till hundra procent. Men i verkligheten laddas telefonen istället från omkring 20 till 80 procent av batteriets kapacitet. Det beror på att det alltid finns en kapacitetsmarginal för att förhindra att batteriet helt laddas ur, förklarar han.

– På samma sätt laddas batteriet heller aldrig upp till hundra procent trots att det står det på telefonen. Ett batteri som laddas helt fullt blir snabbare föråldrat och obrukbart så därför finns en kapacitetsmarginal också åt det hållet, fortsätter Björefors, som menar att med en exaktare mätteknik, vilket Insplorions teknik syftar till, kan dessa kapacitetsmarginaler minska.

– Batterierna kan då användas mer effektivt och en laddning räcker längre, säger han, och påpekar att detta gäller för alla laddningsbara batterier.

Huvudmarknaden för Insplorions batterisensor är inom el- och hybridfordon då bättre batteriutnyttjande anses vara av nära nog kritisk betydelse för att elbilar ska få sitt ordentliga genombrott.

Samarbetet fortsätter
Även om just den här delen av samarbetsprojektet mellan Insplorion och universitetet – som finansierades genom ett bidrag från Energimyndigheten – nu är slutfört så kommer samarbetet att fortsätta.

– Ja, vi kommer att ha en person som jobbar vidare med projektet, säger Björefors, som berättar att det nu är Insplorion som själva står för finansieringen.

Patrik Dahlqvist på Insplorion menar att med ytterligare indikationer på att tekniken fungerar kan det – förutom att underlätta för eventuella affärer –  även bli lättare att erhålla andra typer av extern finansiering.

– Vi kan söka så kallad mjuk finansiering, det vill säga finansiering via offentliga bidrag, säger Dahlqvist, och pekar främst på de EU-projekt som syftar till att främja framtagandet av ny teknik.

– Vi är inte i stort behov av likvida medel, men med en större kassa skulle det vara möjligt att gå ännu fortare fram, säger han.

Intäktsstrukturen ger stora resultatkast
Den delårsrapport som Insplorion publicerade i augusti visade på lägre intäkter under andra kvartalet och därmed också lägre intäkter under första halvåret, jämfört med samma period i fjol. Men enligt Dahlqvist gör bolagets intäktsstruktur att det ofta blir stora kast i resultatet mellan olika tidsperioder.

– Fortfarande utgör försäljningen av våra mätinstrument huvuddelen av våra intäkter, och en affär mer eller mindre får stort genomslag på resultatet, säger han, och pekar på att en försäljning av ett mätinstrument betyder omkring en halv miljon kronor i ökade intäkter.

– Våra kunder är än så länge nästan uteslutande universitet som söker anslag för att finansiera mätinstrumentköp. Det innebär dels att det ofta tar upp till ett år att få fram finansiering och det är ovisst när det sker. Vi ser dock att det är betydligt fler än tidigare som har ansökningar ute för att få finansiering, så vi ser positivt på utvecklingen på sikt.

Läs artikeln på investerarbrevet.se