Delårsrapport (Interim report) januari-mars 2017

22 May 2017

Interim report only in Swedish.

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2017

 • Omsättning uppgick till 137 (0) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 677 (384) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 397 (-1 292) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,21 (-0,24) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 701 (-1 436) KSEK

 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2016

 • I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte modul, till professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, Singapore. Professor Nam-Joon Cho har varit en aktiv Insplorionkund sedan 2013 med ett Insplorion XNano-system. Med Insplorion Acoulyte kombineras den akustiska QCM-D-tekniken med Insplorions optiska NPS-teknik vilket möjliggör samtidig mätning med de två olika teknikerna under identiska experimentella betingelser.
 • I början av mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.
 • Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin instrumentfamilj. Dels en helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom cellmembran. De nya platta Acoulytesensorerna underlättar för användare av QCM-D-instrument att jämföra sina tidigare resultat, som gjorts på platta QCM-sensorer, med de resultat de får med kombinationen av QCM-D och NPS-tekniken. Sensorerna med ett större hålrum under ett mindre hål möjliggör att ett cellmembran placeras ovanför hålrummen varvid man kan studera hur snabbt och hur mycket av en viss molekyl som passerar genom membranet. Möjligheten att studera hur snabbt och hur mycket av en specifik molekyl som transporteras genom ett membran är av stor vikt bland annat vid de tidiga stegen vid läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På Insplorion årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt.
 • I början av maj fick Insplorions huvudpatentansökan ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” statusen ”issue of notification” i USA, vilket innebär att granskningprocessen är klar och patentet kommer att bli beviljat den 23 maj. Patentansökan skickades in internationellt i maj 2010. Sedan dess har godkända patent beviljats i Japan i början på 2015 och i Kina i slutet av 2016.
 • I början av maj blev även Insplorions gaspatentansökan “A sensor, system, and method for sensing a gas” ett beviljat patent i USA. Gassensorpatentetansökan skickades in i december 2014 och täcker beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög känslighet och specificitet mot den gas man vill detektera. Patentet täcker alltså Insplorions applikationer inom olika typer av gasdetektion som till exempel luftkvalitetsmätning.

VD-kommentar

Under Q1 2017 har verksamheten inom Insplorion präglats av ökad intensitet i marknadsföring och fortsatt utveckling av produkter inom affärsområdet Instruments. Vidare har fokus för affärsområdet Sensor Systems varit det fortsatta samarbetet med den skotska battericellstillverkaren AGM Batteries. Här har syftet att testa våra batterisensorer i deras battericeller och därigenom kunna påvisa en förbättrad övervakning och drift vid upp- och urladdningsprocesserna uppnåtts.

I februari sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Nam-Joon Cho vid Nanyang Technological University i Singapore. Professor Cho har använt sig av vår optiskt baserade NPS-teknik sedan 2013, och har med data från Acoulyte redan publicerat två vetenskapliga artiklar inom life science-området. I mars lanserade vi två nya sensorer till Insplorions mätinstrument: en helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte och en sensor med större hålrum för studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom cellmembran. Båda produkterna är till stor del ett resultat av våra kontinuerliga dialoger med både befintliga och potentiella kunder och det är mycket tillfredsställande att vi kan möta de behov och önskemål som användarna av våra instrument framför.

Vid årsstämman 5 april beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen kunna emittera upp till 1 800 000 nya aktier, motsvarande en ökning med upp till 30 procent av nuvarande antalet aktier. Maximalt kan 1 200 000 aktier emitteras med befintliga aktieägares företrädesrätt samt 600 000 aktier utan företrädesrätt. Den handlingsfrihet som bemyndigandet ger Insplorion är av stor vikt. I de fall vi får möjlighet att addera värdefull kompetens eller produkter har vi nu det mandat som krävs.

I början av maj fick Insplorion ett förhandsbesked av amerikanska patentverket, USPTO, att vårt huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance” kommer att beviljas patentskydd i USA i morgon, 23 maj. Patentetskyddet gäller fram till 12 oktober 2030* och ger oss en viktig kvalitetsstämpel. Vi kommer nu kunna öka takten på den viktiga USA-marknaden, eftersom patentet ger ett starkt stöd till instrumentförsäljningen. Att Insplorion kan erbjuda en unik produkt med godkänt patent betyder bland annat att vi kvalificerar oss för ”sole source”, vilket för våra kunders del innebär att kraven på reglerad upphandling förenklas. Under 2015 erhöll vi motsvarande patentskydd i Japan och 2016 i Kina.

Strax därpå blev det klart att även vårt gaspatentansökan ”A sensor, system, and method for sensing a gas” också blivit ett godkänt patent i USA. Det stärker väsentligt vår kontrollposition och skyddar specifikt användningsområden där NPS-tekniken används inom gassensorapplikationer som inom det pågående luftkvalitetsensorprojektet.

Det samarbete mellan Insplorion och den skotska battericellstillverkaren AGM Batteries, som inleddes i september 2016, har utvecklats enligt plan. Vår gemensamma målsättning är att med kommersiella produktionsmetoder utveckla battericeller med integrerade sensorer från Insplorion. De omfattande tester som hittills genomförts har visat att vår sensor inte stör battericellens prestanda och att vi kan få en tät genomgång in i cellen. Dessa tester har varit framgångsrika. Det är frågor som vi ombetts att besvara i våra dialoger med industrin där vi nu kan ta dialogen till nästa nivå. För närvarande genomförs den sista omgången tester i samarbete med Uppsala universitet och resultaten beräknas vara klara runt halvårsskiftet.

Inledningen av 2017 har inneburit tydliga steg i önskad riktning. Vi har ökat takten inom Instruments och de prioriterade aktiviteterna framåt rör i huvudsak försäljningen av Acoulyte. Det handlar om att nå ut till marknaden med demosystem, skapa och genomföra kampanjer själva och i samarbete med våra distributörer. Inom Sensor Systems har de framgångsrika testerna tillsammans med AGM Batteries givit oss ytterligare energi i arbetet med att leda projektet hela vägen till industriell verksamhet. Det är också glädjande att se hur utvecklingen gällande vårt tämligen nystartade luftvårdsprojekt tar fart, från arbete i laboratorium till realistiska tester och mot planerade fälttester under slutet av året.

Inom Insplorion ser vi fram emot en spännande fortsättning av 2017.

Patrik Dahlqvist, VD

*Patentet gäller till 12 oktober 2030 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.

 

Aktien
Per den 31 mars uppgick antal aktier till 6 362 981.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 31 mars 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram: 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis har utnyttjat. Fullt utnyttjande av kvarstående optionsprogram motsvarar 219 000 aktier, motsvarande 3,4% av bolagets utestående aktier.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor
Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2017-08-18 Halvårsrapport
2017-11-15 Delårsrapport tre
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
Avlämnande av delårsrapport
Göteborg den 22 maj 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen
Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius   Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

Läs hela delårsrapporten