Valberedning

På årsstämman den 5 april 2017 beslutades följande kring valberedning för nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestående av tre medlemmar och att Bengt Kasemo skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall före det tredje kvartalets utgång kontakta de 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, som tillsammans med valberedningens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning

 

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, tel 0723-62 32 61, patrik.dahlqvist@insplorion.com