Insplorions valberedning inför Årsstämman 2019

I enlighet med bolagsstämmans beslut från Årsstämman den 17 april 2018 (se fullständigt beslut nedan) har valberedningens ordförande i samråd med de fem största ägarna utsett valberedningen som presenteras nedan.Bengt Kasemo – valberedningens ordförande

Professor (emeritus), vid Fysikinstitutionen, Chalmers. Grundare av start-upföretagen Q-Sense och Insplorion och styrelseordförande i båda företagen de första åren. Författare av omkring 500 vetenskapliga artiklar och handledare/examinator för ca 50 doktorer. Ledamot av IVA och KVA.

Aktier i Insplorion motsvarande 3,9 %.Hans-Olov Olsson

Hans-Olov Olsson är senior rådgivare till Geely/ Volvogruppen ZGH och var under 2000-2005 VD och styrelseordförande för Volvo Personvagnar AB. Hans-Olov är styrelsemedlem i HMK stiftelse ungt ledaskap och IR LAB.

Aktier i Insplorion motsvarande 3,8%.Fredrik Sanell

Fredrik Sanell är VD på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, tidigare finanschef på densamma. Dessförinnan på alla sidor av kapitalmarknaden, sell- buy- & tell-side, bl a 14 år inom Volvokoncernen på olika befattningar inom kapitalförvaltning och extern information.

Stiftelsen Chalmers tekniska Högskolas innehav i Insplorion är 3.4 % av aktierna.


På årsstämman den 17 april 2018 beslutades följande kring valberedning för nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestående av tre medlemmar och att Bengt Kasemo skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall före det tredje kvartalets utgång kontakta de fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, som tillsammans med valberedningens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, tel 0723-62 32 61, patrik.dahlqvist@insplorion.com