Extra bolagstämma 2020

Communiqué from today’s Extraordinary General Meeting

Today, September 30 2020, Insplorion AB held an Extraordinary General Meeting. The general meeting resolved unanimously and in accordance with the proposal of the Board and the Nomination Committee:

• Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist was elected Chairman of the Meeting.
• Jonas Ehinger was elected as a new board member and also chairman of the board. Board member Gunilla Almgren has chosen to make her seat available and resigns from the board and is thus replaced by Jonas Ehinger. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist reverts to being a board member.

Following today’s election, the board consists of Jonas Ehinger (chairman), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Caroline Pamp and Anders Sandell.

Kallelse till extra bolagsstämma i Insplorion AB (publ) för inval av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till extra bolagstämma för inval av ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande, onsdagen den 30 september kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg. Registrering sker från 12:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 22 september 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 23 september 2020 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets postadress: Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 22 september 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående postadress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan ladda ner fullmaktsformulär här. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid den extra bolagstämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag avseende punkterna 1 och 6
Beslutsförslag avseende punkterna 1 och 6 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Fredrik Sanell. Valberedningens fullständiga förslag och motivering finns nedan i denna kallelse.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist.

6. Till ny styrelseledamot och ordförande föreslås Jonas Ehinger. Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist föreslås återgå som styrelseledamot. Gunilla Almgren har valt att ställa sin plats till förfogande och ersätts av Jonas Ehinger.

Aktier och röster
I bolaget finns per den 11 september 2020 totalt 9 852 557 aktier, vilka sammantaget representerar 9 852 557 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 11 september 2020 innehar bolaget inte några egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till info@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag från valberedningen för Insplorion AB inför extra bolagsstämma 30 september 2020 för val av ny ordförande.
Insplorion AB:s valberedning består av följande representanter; Mikael Hägg (ordförande), Elin Larsson Langhammer och Fredrik Sanell.
Valberedningen har sedan årsstämman haft löpande kontakter.

Valberedningen föreslår att en extra bolagsstämma 2020 beslutar enligt följande
Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseordförande
Valberedningen föreslår nyval av Jonas Ehinger som ersätter Gunilla Almgren som valt att ställa sin plats till förfogande. Jonas föreslås som ordförande och Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist förslås återgå som ledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Jonas Ehinger (ordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Caroline Pamp och Anders Sandell.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Som grund för valberedningens förslag till ny ordförande har valberedningen haft; a) kontakt med de större aktieägarna, b) haft intervjuer med ett flertal kandidater, c) gjort en bedömning av styrelsens sammansättning och kompetens med beaktande av bolagets verksamhet och utveckling. Bedömningen är till delar baserad på resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförs, inklusive oberoendefrågor och könsfördelning.

Valberedningens uppfattning är att bolagets patenterade sensorteknik befinner sig i eller närmar sig industrialisering och kommersialisering i ett antal marknadssegment inom cleantech.

Som ett led i den processen kommer marknads- och kundsegmentering, relaterade projektprioriteringar och organisationsutveckling vara en viktig del av agendan.

Förslaget att utse Jonas Ehinger som ny ordförande ämnar tillföra kompetens och internationella erfarenheter att bygga strategier och verkställighet kring försäljning, kunder, sourcing och distribution, i marknadssegment som kännetecknas av stort teknikinnehåll, där Insplorions lösningar delvis är disruptiva.
Valberedningen tar samtidigt tillfället i akt att tacka Gunilla Almgren för hennes långvariga och solida arbete i styrelsen sedan 2011.

Övrigt
I dokumentet Svensk kod för bolagsstyrning påpekas att valberedningen skall bedöma ”om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5” (paragrafer i nämnda dokument). Valberedningen finner att samtliga fem föreslagna styrelseledamöter är oberoende i den mening som avses i 4.4 och 4.5.

Vid förslag till styrelse har valberedningen att beakta (citat) “En jämn könsfördelning skall eftersträvas.” VB konstaterar att den 60/40-procentiga fördelningen kvinnor/män i styrelsen under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag uppfyller detta krav.

Förslag till ny styrelsemedlem, tillika styrelseordförande,  från valberedningen med kort personbeskrivning
Jonas Ehinger är född 1969. Han är föreslagen som ny styrelseledamot och ordförande av Insplorions styrelse från och med 2020.

Jonas har examen (M Sc) med inriktning på biokemi/kemi från Göteborgs Universitet. Han är sedan 2010 CEO för Osstell AB, ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostikprodukter för stabilitetsmätningar i dentala implantat, baserat på en unik och egenutvecklad metod. Han har ca 20 års erfarenhet som VD/CEO och har tidigare även varit CEO för Celletricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att i utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i innovativa teknikbaserade och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet.

Jonas är för närvarande bland annat styrelseordförande i Gapwaves AB, ett Göteborgsbaserat teknikföretag som utvecklar och säljer högpresterande antenner baserad på en unik och patenterad vågledarteknik, utvecklad på Chalmers, för olika applikationer inom t ex telekom (5G), radarteknik för fordon, mm. Företaget grundades 2011 och är noterat på First North Growth sedan 2016. Jonas är även ledamot i Doxa AB, Leading Light AB och Undfold West AB.

Göteborg september 2020
Styrelsen
Insplorion AB (publ)