Årsstämma 2020

Kommuniké från Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 16 april 2020

I dag 2020-04-16 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag:

Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för stämman.

• Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2019 sker ingen utdelning.

• Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

• Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.

• Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fyra styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Caroline Pamp, Jan Burenius och Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist som interim ordförande då Jan Wahlström inte ställer upp för omval. Samt nyval av Anders Sandell.

• Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea som huvudrevisor.

• Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

• Stämman beslutade om emissionsbemyndigande där styrelsen skall vara bemyndigad att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska – för det fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

• Stämman beslutade att införa en uppdatering av bolagsordning till följd av bolagets utveckling och tillväxt.

 

Insplorions VD Patrik Dahlqvists presentation inför årsstämman torsdagen 16 april 2020.

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) 2020

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker ifrån 12:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 8 april 2020 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 8 april 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär här. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
11. Beslut om bemyndigande av nyemission
12. Ändring av bolagsordningen enligt bilaga 1 (se nedan)
13. Stämmans avslutande

Ladda ner fullmaktsformulär.

Ladda ner årsredovisningen 2019.

I samband med bolagets kommande årsstämma kommer ett antal förändringar ske för att säkerställa minimal spridningsrisk av coronaviruset och samtidigt vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter som aktieägare.

Förändringar som sker i samband med stämman är:

  •  Ingen fika kommer att finnas tillgänglig vid stämman och social distans om två meter kommer att hållas vid in- och utgång samt i lokalen.
  •  Presentation av VD kommer ej att ske på stämman utan finnas tillgänglig på denna sida från kl 09:00 på stämmodagen.
  •  Personer med någon form av symtom ska delta via ombud där fullmakt finns att ladda ner ovan på denna sida.
  • I och med att det är så få anmälda till stämman i förhållande till lokalens storlek bedömer vi att möjligheten att delta genom att ge fullmakt till ombud är tillräcklig för att hantera situationen. Insplorion kommer därför inte att erbjuda poströstning som alternativ.

 

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7 b och 8 – 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 – 10 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Fredrik Sanell. Bilaga 2 (se nedan).

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9.  Valberedningen föreslår omval av Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist och Carolina Pamp. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Sandell. Med anledning av att nuvarande ordförande, Jan Wahlström, inte står till förfogande, föreslår Valberedningen att Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist väljs till interim ordförande. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11.  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande där styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska – för det fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per den 13 mars 2020 totalt 9 852 557 aktier, vilka sammantaget representerar 9 852 557 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 13 mars 2020 innehar bolaget inte några egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till info@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg mars 2020
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

 

Bilaga 1. Förslag uppdaterad bolagsordning

Bilaga 2. Förslag från valberedningen

Ladda ner årsredovisningen 2019.